miercuri, 18 octombrie 2017

INTERNATIONAL HORIZONS. HORIZONTES INTERNACIONALES

Poetas chilenas en la Embajada de Rumania 
en Santiago de Chile (desde izquierda): 
Carmen Troncoso, Margarita Bustos, 
Nora Guevara, Violeta Guiraldes


LA ANTOLOGÍA “VERTEBRAL” 
EN SANTIAGO DE CHILE

La Antología “Vertebral”, publicada en 2017 en “Bibliotheca Universalis”, la colección iniciada en 2014 por la revista “Horizonte literario contemporáneo”, llegó a Chile y está en la etapa de difusión. El libro chileno-rumano fue presentado en la Embajada de Rumanía y a continuación será presentado en otros lugares importantes, como la Feria del Libro de Santiago, la Fundación Pablo Neruda, el Centro Cultural  Español, el Palacio Álamos, la Casa Michoacán. Una lectura publica tendrá también lugar en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Coordinada por nuestra colaboradora honoraria de Chile, Carmen Troncoso Baeza, la antología “Vertebral” reúne en una selección de valor poemas de Amanda Espejo, Begoña Ugalde Pascual, Damaris Calderon Campos, Fanny Campos, Haydee Herrera, Margarita Bustos Castillo, Alejandra Basualto, María Elena Blanco, María Violeta Güiraldes del Canto, Maritza Barreto,  Nora Guevara García, Pauline Le Roy, Victoria Herreros Schenke y Carmen Troncoso misma. La difusión en Chile del libro será realizada por las diligencias del editor Jorge Calvo. No cabe duda que esta antología ofrece al publico latinoamericano una imagen pertinente sobre las disponibilidades y los valores de la creación poetica femenina chilena y también da una nueva dimensión a las relaciones culturales intercontinentales entre Chile y Rumanía. La unidad de aspiraciones positivas, la hermandad y la solidaridad humana entre los creadores de poesía del mundo es el mensaje que esta antología comunica sútilmente. El trabajo de Carmen Troncoso y del editor chileno Jorge Calvo, juntos con las representantes de la poesía chilena,  es de sobra merecedor de nuestro aprecio y nuestra admiración.    THE „VERTEBRAL” ANTHOLOGY 
IN SANTIAGO DE CHILE

The „Vertebral” Anthology, published in Bibliotheca Universalis in 2017, the collection initiated by „Contemporary Literary Horizon” in 2014, has reached Chile and it is currently undergoing distribution. The Chilean-Romanian book was presented at the Romanian Embassy and it will be presented in other important places such as the Book Fair in Santiago, the Pablo Neruda Foundation, the Spanish Cultural Centre, The Alamos Palace, and the Michoacan House. A public lecture will also take place at the Catholic University in Santiago de Chile. Coordinated by our collaborator Carmen Troncoso Baeza, the „Vertebral” Anthology features a precious selection of poems by Amanda Espejo, Begoña Ugalde Pascual, Damaris Calderon Campos, Fanny Campos, Haydee Herrera, Margarita Bustos Castillo, Alejandra Basualto, María Elena Blanco, María Violeta Güiraldes del Canto, Maritza Barreto, Nora Guevara García, Pauline Le Roy, Victoria Herreros Schenke and – of course – by Carmen Troncoso herself. The book will be distributed in Chile through the efforts of editor Jorge Calvo. There is no doubt that this anthology offers the Latin-American public a significant image of the potential and value of feminine Chilean poetic creation and gives a new dimension to the intercontinental cultural relations between Chile and Romania. The unity of positive aspirations, human fraternity and solidarity among world poetry creators is the message that this anthology subtly communicates. The efforts of Carmen Troncoso and of the Chilean editor Jorge Calvo together with those of the representatives of the Chilean poetry fully deserve our admiration and appreciation.
  

ANTOLOGIA “VERTEBRAL” LA 
SANTIAGO DE CHILE

Antologia “Vertebral”, publicată în 2017 în “Bibliotheca Universalis’, colecţia iniţiată în 2014 de revista “Orizont literar contemporan”, a ajuns în Chile şi se află în faza de difuzare. Cartea chiliano-română a fost prezentată la Ambasada României şi va fi prezentata în continuare în alte locuri importante, precum Târgul Cărţii din Santiago, Fundaţia Pablo Neruda, Centrul Cultural Spaniol, Palatul Alamos, Casa Michoacan. O lectura publică va avea de asemenea loc la Universitatea Catolică din Santiago de Chile. Coordonată de către colaboratoarea noastră Carmen Troncoso Baeza, antologia “Vertebral” grupează într-o selecţie de valoare poeme de  Amanda Espejo, Begoña Ugalde Pascual, Damaris Calderon Campos, Fanny Campos, Haydee Herrera, Margarita Bustos Castillo, Alejandra Basualto, María Elena Blanco, María Violeta Güiraldes del Canto, Maritza Barreto,  Nora Guevara García, Pauline Le Roy, Victoria Herreros Schenke şi – cu voia dumneavoastră – de Carmen Troncoso însăşi. Difuzarea în Chile a cărţii va fi realizată prin diligenţele editorului Jorge Calvo. Nu încape îndoială că această antologie oferă publicului latinoamerican o imagine pertinentă despre disponibilităţile şi valorile creaţiei poetice feminine din Chile şi dă o dimensiune nouă relaţiilor culturale intercontinentale dintre Chile şi România. Unitatea de aspiraţii pozitive, fraternitatea umană şi solidaritatea dintre creatorii de poezie ai lumii este mesajul care se comunică în mod subtil prin această antologie. Strădaniile lui Carmen Troncoso şi ale editorului chilian Jorge Calvo, alături de reprezentantele poeziei chiliene, merită cu prisosinţă aprecierea şi admiraţia noastră.         
Daniel Dragomirescu, editor de "Bibliotheca Universalis"
Translators: Roxana Doncu (English) & Diana Dragomirescu (Spanish)

duminică, 24 septembrie 2017

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS

TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ
(CROAŢIA)

A Blue-Eyed African
(Crnac plavih očiju)

Africa is ever new
between a lightning and a thunder
Africans

Here all changes are swift
like billiard balls on a table
here stars are huge
but crumble in human hands
Each man from a different tribe
each stares at his shadow
see-through
even before the invention of glass

To Africa is ever due back
the ring
for the dancing women
the fresh dew-drenched stars
The leaves of grass the live eels
turn the lady dancers
into termite mounds
whose offspring is Gold

God is happiest
when his children are at play

From afar have these people
followed the sun
fashioned it into hairties
life
to gray ashes
joined

Life brims with little surprises
bringing new death
the secret of language
Africa is ever new
an African
sees himself in a mirror
and notices blue eyes


Un african cu ochi albaştri
(Crnac plavih očiju)

Africa este întotdeauna nouă
între un fulger și un trăsnet
Africanii

Aici toate schimbările sunt repezi
precum bilele de biliard pe masă
aici stelele sunt imense
dar se destramă în mâinile oamenilor
Fiecare om dintr-un trib diferit
fiecare se holbează la umbra sa
prin care se poate vedea
chiar dinainte de inventarea oglinzii

Pentru Africa trebuie să se întoarcă
la ring
pentru femeile care dansează
proaspetele stele jilave de rouă
Firele de iarbă țiparii
le transformă pe femeile dansatoare
în mormane de termite
a cărui copil este Aurul

Dumnezeu este cel mai fericit
când copii săi sunt la joacă

De departe dacă acești oameni
au urmat soarele
fasonat în cozile lor
viața
până la cenușă sursurie
s-au alăturat

Viața este plină de mici surprize
aducând moarte nouă
secretul limbii
Africa este întotdeauna nouă
un african
se vede pe sine într-o oglindă
și zărește ochi albaștri
(Tomislav Marijan Bilosnić, Africa, 
col. "Bibliotheca Universalis", nr. 141, în pregătire) 

Cultural Profile

Tomislav Marijan Bilosnić (1947, Zemunik, Donji, Croatia). Lives in Zadar City. A poet, publicist and the national poet of Croatia. In October 2016, he attended the “Cultural Croatian Days” in Bucharest, an exhibition organized by the “Contemporary Literary Horizon” magazine in collaboration with the Croatian Embassy (with the competition of ambassador Davor Vidiš). His published books: Senza luna (1968), Pred zavjesama (1974), Zario ruku u srce (1979), Il capricorno alato (Napoli, 1983), Rika jelena (1988), Kalendar sna (1995), Odisejeve pjesme (2007), Listopad (2008), Molitve (2009), Wrought Silver (2010), Afrika (2011, 2017), Vrt (2014) and many others. The poetry of Tomislav Bilosnić, „the tiger” of the Croatian contemporary poetry, has force, message and style. „In letter and in spirit, the poet-tiger touches the profound depths of humanity in everyone, noting our dreams, imagining himself alongside the painters, the poets and the story-tellers of the Orient and Occident, brothers in this unique presence of the tiger, making us see to the stars because „the sky is adorned with eyes of a tiger”. The physics and the metaphysics of singing victory, in spite of a certain distrust or generalized theme of the tiger. A chant after another chant or radiography.” (Alfredo Perez Alencart). Published in CLH: 5/2014, 4-5/2016, and 1/2017. Books in the „Bibliotheca Universalis” collection: The Tiger (2015).

Tomislav Marijan Bilosnić (1947, Zemunik Donji, Croaţia). Trăieşte în oraşul Zadar. Poet, publicist şi scriitor naţional croat. Prezent la Bucureşti în octombrie 2016, la “Zelele Culturii Croate”, manifestare organizată de revista “Orizont literar contemporan” în colaborare cu Ambasada Croaţiei (cu concursul ambasadorului Davor Vidiš). Cărţi publicate: Senza luna (1968), Pred zavjesama (1974), Zario ruku u srce (1979), Il capricorno alato (Napoli, 1983), Rika jelena (1988), Kalendar sna  (1995), Odisejeve pjesme (2007), Listopad (2008), Molitve (2009), Wrought Silver (2010), Afrika (2011), Vrt (2014) şi multe altele. Poezia lui Tomislav Bilosnić, “tigrul” poeziei croate contemporane, are forţă, mesaj şi stil. “În litera şi în spiritul său poetul-tigru pipăie în adâncuri   umanitatea tuturor, notându-şi visele noastre, imaginându-se cu pictorii, poeţii şi povestitorii din Orient şi Occident, fraţi în această unică prezenţă a   tigrului, făcându-ne să  vedem până la stele pentru că “cerul este ornat cu ochi de tigru”. Fizicul şi metafizicul pentru a cânta victoria, în ciuda unei certe neîncrederi sau teamă generalizată d e tigru. Un cântec după alt cântec sau radiografie.” (Alfredo Perez Alencart). Publicat în OLC: 5/2015, 4, 5/2016, 1/2017. Cărţi în colecţia “Bibliotheca Universalis”: Tigrul (2015).

Dicţionarul intercultural, 2017  
Traducere de Elena Ţăpean


luni, 18 septembrie 2017

INTERCULTURAL EVENTS. EVENIMENTE INTERCULTURALE

Virginia Patrone (Uruguay), "Equipo Dragomirescu" (2010)

De şaizeci de ori “Orizont literar contemporan”

de Daniel Dragomirescu

2017 este un an aniversar din mai multe puncte de vedere. Pentru noi înseamnă un nou reper cronologic pe parcursul unei existenţe culturale şi interculturale. Un deceniu de activitate şi 60 de numere publicate semnifică rezistenţă şi perseverenţă într-un proces de creaţie pe multiple planuri.

După principiul bulgărelui de zăpadă, am crescut în permanenţă, însă nu pur şi simplu în virtutea inerţiei, ci prin contribuţia activă a unei echipe de colaboratori din toate colţurile lumii. Lista nominală este prea lungă pentru a o mai reproduce aici in extenso. Ne bucură faptul că în paginile revistei s-a publicat multă poezie, scrieri în proză, eseuri şi articole critice interesante, interviuri cu personalităţi ale culturii contemporane din Europa, America Latină, Statele Unite, Africa, Orient. Din 2011 revista noastră a început să publice grupaje poetice antologice. Deschiderea a fost făcută de Antonio Arroyo care a coordonat o antologie de poeţi din Insulele Canare. Au urmat Neil Leadbeater cu “A Scottish Dozen”, Caroline Gill, cu poeţi din Anglia, Luis Benitez, cu poeţi argentinieni, Donald Riggs, cu poeţi din Philadelphia şi alţii. Din 2010 am organizat, la Bucureşti, seria de primăveri interculturale, găzduite la Muzeul Naţional al Literaturii Române, Institutul Cultural Român şi la “Open Art” Library, iar din 2015 la aceste manifestări au participat şi unii colaboratori din străinătate ai revistei, precum Anna Rossell (Spania), Paul Sutherland (Regatul Unit-Canada), Matthias Erdbeer (Germania), Andrés Morales (Chile), Zeljka Lovrenčić şi Tomislav Marijan Bilosnić (Croaţia). Nu mai puţin relevante au fost întâlnirile pe care le-a avut Monica Manolachi cu Neil Leadbeater, Morelle Smith şi Katherine Gallagher cu ocazia vizitelor pe care le-a întreprins în Anglia şi Scoţia în 2016, precum şi întâlnirea cu poetul Kees van Meel, cu ocazia deplasării sale în Olanda. Aceste contacte directe au avut şi au un rol special în activitatea noastră interculturală.

Cărţile bilingve din colecţia Bibliotheca Universalis au însemnat o continuare pe un alt plan al activităţii noastre publicistice. Din 2014 şi până în prezent, în această colecţie a revistei s-au publicat deja peste 130 de cărţi care ilustrează în mod convingător creaţia literară din Europa: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (Regatul Unit), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Germania), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italia), Donald Adamson (Finlanda), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (România), Anna Rossell, Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez, Isa Guerra, Julia Gil (Spania), Tomislav Marijan Bilosnić (Croaţia). Din Statele Unite s-au remarcat cărţile lui Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox şi John Tischer. America Latină este pâna în prezent reprezentată de autori din Mexic (precum poeta Marina Centeno), Brazilia (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), Argentina (Luis Benitez), Chile (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Un grup compact de autori publicaţi sau în curs de publicare în Bibliotheca Universalis este din Uruguay şi îi include pe Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega, Carlos M. Federici. În cursul acestui an, prin Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier etc. prezenţa franceză la OLC s-a consolidat în mod semnificativ.

Un loc special în Bibliotheca îl ocupă antologiile poetice realizate de Ingrid Odgers (Chile), Antonio Arroyo şi Isa Guerra (Canare), Neil Leadbeater şi Sally Evans (Scoţia), Antonio MR Martins (Portugalia), Mirian Caloretti Castillo (Peru), Valerie Fox, cu antologia “New Work by Philadelphia Poets”. Niza Todaro a coordonat “Antologia literară uruguayană” (proză şi poezie), care a fost lansată cu succes în vară la Ambasada României de la Montevideo. Şi poeţii scoţieni au reuşit organizarea unor evenimente culturale la Edinburgh şi Glasgow, unde au fost prezentate cărţi apărute în colecţia Bibliotheca Universalis.

Desigur, nu se pot trece cu vederea performanţele culturale şi literare ale unora dintre prietenii şi colaboratorii revistei noastre. Astfel, Peter Thabit Jones a obţinut în 2016 un premiu european pentru poezie, Theodoro Elssaca a primit, la Craiova, Premiul “Mihai Eminescu” pentru proză, iar poeta peruană Mirian Caloretti Castillo a fost premiată nu de mult la Festivalul Internaţional de Poezie de la Curtea de Argeş. Pentru proza sa, scriitoarea Niza Todaro a obţinut în 2016 un premiu la Buenos Aires, iar în 2017, la Montevideo, Premiul “Estrella del Sur”. În 2016 şi 2017, Monica Manolachi a fost la rândul ei premiată, la Târgovişte şi Galaţi,  pentru traduceri. Nu ne îndoim că pe viitor şi alţi autori şi colaboratori ai noştri vor obţine premii pentru scrierile lor şi mai multă recunoaştere din partea criticii literare şi a publicului.

După 60 de numere şi aproape un deceniu de existenţă, revista “Orizont literar contemporan”, consolidată de apariţiile din “Bibliotheca Universalis” şi servită de o echipă de colaboratori competenţi şi devotaţi, continuă să creadă în viabilitatea proiectului său intercultural şi în posibilitatea de a reuni într-un mod cât mai relevant întreg mapamondul în paginile sale.

Contemporary Literary Horizons multiplied by sixty

For many reasons 2017 is an anniversary year for us. It means a new chronological landmark along our cultural and intercultural existence. A decade of activity and 60 published issues means strength and perseverance in a process of creation on many planes.

Following the principle of the snowball, we have continuously grown, not just out of inertia, but also through the active participation of a team of collaborators from all the corners of the world. The name list is too long to be reproduced here in extenso. We are glad the the magazine published a lot of poetry, prose, essays and interesting critical articles, interviews with contemporary cultural personalities from Europe, Latin America, the United States, Africa and the East. Since 2011 our magazine has published poetry anthologies. This was started by Antonio Arroyo who coordinated an anthology of poets from the Canary Islands. Neil Leadbeater followed with “A Scottish Dozen”, then Caroline Gill with English poets, Luis Benitez with Argentinian poets, Donald Riggs with poets from Philadelphia and many others. Beginning with 2010, in Bucharest, we have organized a series of Intercultural Springs, hosted by the National Museum of Romanian Literature, the Romanian Cultural Institute and the Open Art Library, and from 2015 some foreign collaborators of the magazine started to take part in these events: Anna Rossell (Spain), Paul Sutherland (United Kingdom-Canada), Matthias Erdbeer (Germany), Andrés Morales (Chile), Zeljka Lovrenčić şi Tomislav Marijan Bilosnić (Croatia). No less significant were Monica Manolachi’s meetings with Neil Leadbeater, Morelle Smith and Katherine Gallagher, occasioned by her visits to England and Scotland in 2016, as well as her meeting with poet Kees van Meel, when she visited the Netherlands. These direct contacts have played a special role in our intercultural activity.

The bilingual books in the collection Bibliotheca Universalis were a prolongation of our jounalistic activity on another level. Starting with 2014, so far over 130 books have been published in this collection, which convincingly illustrate European literary creation: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (United Kingdom), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Germany), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italy), Donald Adamson (Finland), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (Romania), Anna Rossell, Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez (Spain), Tomislav Marijan Bilosnić (Croatia). From the United States we published Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox and John Tischer. Latin America is represented so far by Mexican authors (like poet Marina Centeno), Brazilian (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), Argentinian (Luis Benitez), Chilean (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Another group of authors (already published or expecting publication) is from Uruguay and includes Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega, Carlos M. Federici. During this year, through Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier etc., the French presence became more visible in the CLH.

A special place in the Bibliotheca is occupied by the poetry anthologies compiled by Ingrid Odgers (Chile), Antonio Arroyo şi Isa Guerra (The Canaries), Neil Leadbeater şi Sally Evans (Scotland), Antonio MR Martins (Portugal), Mirian Caloretti Castillo (Peru), Valerie Fox, with the anthology “New Work by Philadelphia Poets”. Niza Todaro coordinated “The Uruguayan Literary Anthology” (poetry and prose), which was succesfully launched this summer at the Romanian embassy in Montevideo. The Scottish poets managed to organize some cultural events in Edinburgh and Glasgow, where the books published in Bibliotheca Universalis were introduced to the public.

Of course, one cannot overlook the cultural and literary performances of some of our friends and collaborators. Thus Peter Thabit Jones was awarded an European poetry prize in 2016, Theodoro Elssaca received, in Craiova, the “Mihai Eminescu” prize for prose, while the Peruvian poet Mirian Caloretti Castillo received an award at the International Poetry Festival in Curtea de Argeș not long ago. Writer Niza Todaro received an award for her prose in Buenos Aires in 2016, and the award “Estrella del Sur” in Montevideo in 2017. In 2016 and 2017 Monica Manolachi was also given an award for her translations in Râmnicu Sărat. In the near future there is no doubt that other authors and collaborators will receive awards for their writings and praise from the public and literary critics.

After 60 issues and almost a decade of existence, the magazine “Contemporary Literary Horizons”, consolidated by the publications in Bibliotheca Universalis and served by a team of competent and devoted collaborators, continues to believe in the viability of its intercultural project and the possibility of reuniting, in the most relevant way, a whole world in its pages.

Translation by Roxana Doncu
      
Soixante fois “Horizon littéraire contemporain”

2017 est une année anniversaire de plusieurs points de vue. Pour nous, cela signifie une nouvelle borne chronologique lors d'une longue existence culturelle et interculturelle. Une décennie d'activité et 60 numéros publiés signifient résistance et persévérance dans un processus de création qui se deroule sur multiples coordonnées.

Conformément au principe de la boule de neige, nous avons grandi constamment, mais pas simplement en raison de l'inertie, mais par la contribution active d'une équipe de collaborateurs du monde entier. La liste nominale est trop longue pour être reproduite ici in extenso. Nous sommes heureux que beaucoup de poésies, de prose, d'essais et d'articles intéressants, des entretiens avec des personnalités de la culture contemporaine en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique et en Orient ont été publiés dans les pages de la revue. Depuis 2011, nous avons commencé à publier des sélections poétiques anthologiques. L'ouverture a été faite par Antonio Arroyo qui a dirigé une anthologie de poètes des Îles Canaries. Il a été suivi par Neil Leadbeater avec "A Scottish Dozen", Caroline Gill, avec des poètes d'Angleterre, Luis Benitez, avec des poètes argentins, Doladd Riggs, avec des poètes de Philadelphie et par autres. Depuis 2010, nous avons organisé à Bucarest la série de manifestations connues sous le nom de printemps interculturels, organisés au Musée National de la Littéraature Roumaine, à l'Institut Culturel Roumain et à la bibliothèque Open Art et, à partir de 2015, à ces manifestations ont pris part des collaborateurs étrangers de la revue, tels que Anna Rossell (Espagne), Paul Sutherland (Royaume-Uni-Canada), Matthias Erdbeer (Allemagne), Andrés Morales (Chili), Zeljka Lovrenčić et Tomislav Marijan Bilosnić (Croatie). Les rencontres de Monica Manolach avec Neil Leadbeater, Morelle Smith et Katherine Gallagher, à l'occasion de ses visites en Angleterre et en Écosse en 2016, m’ont été moins importantes, tout comme son rencontre avec le poète Kees van Meel, lors de son voyage aux Pays-Bas. Ces contacts directs ont un rôle particulier à jouer dans notre activité interculturelle.

Les livres bilingues dans la collection de Bibliotheca Universalis ont été une continuation sur un autre plan de notre activité interculturelle. À partir de 2014, plus de 130 livres ont été publiés dans cette collection de livres qui illustre de manière convaincante la création littéraire en Europe: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (Royaume-Uni), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Allemagne), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italie), Donald Adamson (Finlande), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (Roumanie), Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez, Isa Guerra, Julia Gil (Espagne), Tomislav Marijan Bilosnić (Croatie). Des États-Unis, se distinguent les livres de Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox et John Tischer. L'Amérique latine a été jusqu'ici représentée par des auteurs mexicains (comme la poète Marina Centeno), le Brésil (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), l'Argentine (Luis Benitez), le Chili (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Un groupe compact d'auteurs publiés ou en voie de publication dans la Bibliotheca Universalis vient d'Uruguay et celui-ci comprend Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega et Carlos M. Federici. Cette année, par Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier, etc. la présence française chez HLC s'est considérablement renforcée.    

Une place particulière dans Bibliotheca occupent les anthologies poétiques faites par Ingrid Odgers (Chili), Antonio Arroyo et Isa Guerra (Canaries), Neil Leadbeater et Sally Evans (Ecosse), Antonio MR Martins (Portugal), Mirian Caloretti Castillo (Pérou), Valerie Fox, avec l'anthologie "New Work by Philadelphia Poets". Niza Todaro a coordonné une anthologie littéraire uruguayenne (prose et poésie), qui a été lancée avec succès cette été à l'Ambassade de Roumanie à Montevideo. Les poètes écossais ont réussi à leur tour à organiser des événements culturels à Edimbourg et Glasgow, où ils ont présenté les livres publiés dans la collection Bibliotheca Universalis.

Bien sûr, on ne peux pas oublier les performances culturelles et littéraires des quelques amis et collaborateurs de notre magazine. Ainsi, Peter Thabit Jones a remporté en 2016 un prix européen pour la poésie, Theodoro Elssaca a reçu à Craiova Le Prix «Mihai Eminescu» pour la prose et la poète péruvienne Mirian Caloretti Castillo a reçu un prix au Festival International de la Poésie à Curtea de Argeş. Pour la prose, Niza Todaro a remporté un prix en 2016 à Buenos Aires, et en 2017, à Montevideo, le prix "Estrella del Sur". En 2016 et 2017 Monica Manolache a remporté à son deux prix pour traduction, à Targovişte et à Galaţi. Il n’y a pas de doute que dans l'avenir d'autres auteurs et  collaborateurs universalistes seront récompensés pour leurs écrits et vont gagner une plus grande reconnaissance de la part des critiques littéraires et du public.

Après 60 numéros et une décennie d'existence, la revue «Horizon littéraire contemporain» renforcée par l'apparition de «Bibliotheca Universalis» et servie par une équipe de collaborateurs compétents et engagés, continue de croire à la viabilité de son projet interculturel et dans la possibilité de réunir d’une manière de plus en plus pertinente le monde entier dans ses pages.
Traduction par Daniel Dragomirescu

Sesenta veces “Horizonte literario contemporáneo”

2017 es un año aniversario desde varios puntos de vista. Para nosotros significa un nuevo criterio cronológico a lo largo de una existencia cultural e intercultural. Una década de actividad y 60 números publicados significan resistencia y perseverancia en un proceso de creación en varios planos.

Según el principio de la bola de nieve, fuimos creciendo en todo momento, pero no simplemente en virtud de la inercia, sino a traves de la contribución activa de un equípo de colaboradores desde todos los rincones del mundo. La lista nominal es demasiado larga para reproducirla aquí en extenso. Nos da mucho gusto el hecho de que, dentro de las páginas de la revista, se ha publicado mucha poesía, obras en prosa, ensayos y artículos críticos interesantes, entrevistas con personalidades de la cultura contemporánea en Europa, América Latina, Estados Unidos, Africa, Oriente. Desde el 2011, nuestra revista ha comenzado a publicar volúmenes poéticos antológicos. El estreno ha sido hecho por Antonio Arroyo, quien ha coordinado una antología de poetas de las Islas Canarias. Después le siguió Neil Leadbeater con “A Scottish Dozen”, Caroline Gill, con poetas de Inglaterra, Luis Benitez, con poetas argentinos, Donalds Riggs, con poetas de Filadelfia y otros. Desde 2010 hemos estado organizando, en Bucarest, la serie de primaveras interculturales, hospedadas por el Museo Nacional de la Literatura Rumana, por el Instituto Cultural Rumano y por “Open Art” Library, y desde el 2015 han estado tomando parte a estas manifestaciones algunos de los colaboradores del extranjero de la revista, como Anna Rossell (España), Paul Sutherland (Reino Unido-Canadá), Matthias Erdbeer (Alemania), Andrés Morales (Chile), Zeljka Lovrenčić y Tomislav Marijan Bilosnić (Croacia). No menos relevantes han sido los encuentros que tuvo Monica Manolachi con Neil Leadbeater, Morelle Smith y Katherine Gallagher a ocasión de las visitas que hizo en Inglaterra y Escocia en el 2016, como también el encuentro con el poeta Kees van Meel, a ocasión de su viaje a Holanda. Estos contactos directos tuvieron y siguen teniendo un papel especial en nuestra actividad intercultural.

Los libros bilingues de la colección Bibliotheca Universalis significaron una continuación en distinto plan de nuestra actividad ensayista. Desde el 2014 y hasta el presente, en esta colección de la revista han sido publicados ya más de 130 libros que subrayan convincentemente la creación literaria de Europa: Peter Thabit Jones, Neil Leadbeater, Douglas Lipton, Morelle Smith, Graham Fulton, Richard Livermore, Martin Bates (Reino Unido), Raymond Walden, Matthias Erdbeer (Alemania), Ettore Fobo, Claudio Sottocornola (Italia), Donald Adamson (Finlandia), Roxana Doncu, Monica Manolachi, Gheorghe Glodeanu, Radu Igna (Rumanía), Anna Rossell, Antonio Arroyo, Felix Arencibia, Luis Angel Marin Ibañez, Isa Guerra, Julia Gil (España), Tomislav Marijan Bilosnić (Croacia). De los Estados Unidos destacaron los libros de Donald Riggs, Alex Kudera, Valerie Fox y John Tischer. La América Latina es, hasta hoy en día, representada por autores de México (como la poeta Marina Centeno), Brasil (Dante Gatto, Gilvaldo Quinzeiro), Argentina (Luis Benitez), Chile (Theodoro Elssaca, Astrid Fugellie, Carmen Troncoso). Un grupo compacto de autores publicados o en vía de publicación en la Bibliotheca Universalis es el de Uruguay, que incluye a Niza Todaro, Carlos V. Gutiérrez, Guillermo Lopetegui, Ada Vega, Carlos M. Federici. Durante este año, a traves de Noëlle Arnoult, Claude Colson, Fr. Fort, Sylvain Escalier etc., la presencia francesa dentro de HLC se ha consolidado de manera significante. 

Un lugar especial en la Bibliotheca es ocupado por las antologías poéticas realizadas por Ingrid Odgers (Chile), Antonio Arroyo e Isa Guerra (Canarias), Neil Leadbeater y Sally Evans (Escocia), Antonio MR Martins (Portugal), Mirian Caloretti Castillo (Perú), Valerie Fox, con la antología “New Work by Philadelphia Poets”. Niza Todaro ha coordinado la “Antologia literaria uruguaya” (prosa y poesía), cuyo exitoso lanzamiento este verano tuvo lugar en la Embajada de Rumanía de Montevideo. También los poetas escoceces han logrado la organización de unos eventos culturales en Edinburgh y Glasgow, donde se presentaron libros publicados en la colección Bibliotheca Universalis.

Por supuesto, no podemos pasar por altos los logros culturales y literarios de algunos de los amigos y colaboradores de nuestra revista. Por lo tanto, Peter Thabit Jones obtuvo en el 2016 un premio europeo de poesía, Theodoro Elssaca recibió, a Craiova, el Premio “Mihai Eminescu” de prosa, y la poeta peruana Mirian Caloretti Castillo fue galardonada hace poco en el Festival Internacional de Poesía de Curtea de Argeş. Por su prosa, la escritora Niza Todaro obtuvo en el 2016 un premio a Buenos Aires, y en el 2017, a Montevideo, el Premio “Estrella del Sur”. En el 2016 y 2017, Monica Manolachi fue, a su turno, galardonada, a Târgovişte y Galaţi, por traducciones. No dudamos de que, en el futuro, también otros autores y colaboradores nuestros obtengan premios por sus obras y más reconocimiento por parte de la crítica literaria y del público. 

Después de 60 números y casi una década de existencia, la revista “Horizonte literario contemporáneo”, consolidada por las publicaciones de la “Bibliotheca Universalis” y apoyada por un equípo de colaboradores competentes y devotas, sigue creyendo en la viabilidad de su proyecto intercultural y en la posibilidad de juntar, de la manera más relevante, el mapamundi entero dentro de sus páginas.      
Traducido por Diana Dragomirescu


sâmbătă, 2 septembrie 2017

NEW IN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS: RICHARD LIVERMORE (SCOTLAND), CARLOS M. FEDERICI (URUGUAY)
ON THE WAY TO ELDORADO (2006)

Suddenly,
a cloud burst in
upon my thoughts.

What was I to do but clap
and be the thunder it required,
the forest closing in on me?

The serpent in the garden
the dragon in the armadillo
gardening its treasures.

Round the corner’s
round the corner round
the corner’s round.

THE BODY IN QUESTION (2009)

The body I had has been taken away
and replaced by one I like less.
The ones in the wings will answer for that.

I do not, however, regret getting older
and have no desire to be young
all over again. All those illusions.

Nevertheless, I’d still like the body back
that I had - the body people with bodies
I used to desire used to desire.

ÎN DRUM SPRE ELDORADO (2006)

Deodată
un nor a dat buzna
peste gândurile mele.

Ce puteam face decât să trăznesc
și să fiu tunetul de care avea nevoie
cu pădurea încercuindu-mă?

Șarpele din grădină
zmeul din armadillo
îngrijindu-și comorile.

După colțul
colțului după colțul colțului
după colț.

CORPUL CU PRICINA (2009)

Corpul care mi-a fost smuls
și înlocuit cu altul care nu-mi place atât.
Cei cu aripi poartă toată vina.

Și totuși nu regret că îmbătrânesc
și nici nu vreau să mai întineresc
vreodată. Ce de iluzii.

Cu toate acestea, mi-aș vrea corpul înapoi
Corpul cu pricina – corpul pe care oamenii cu corpuri
Pe care le doream îl doreau.

(from the book in progress 
The Mummiad. New Selected Poems, "Bibliotheca Universalis")

Profile. Profil

Richard Livermore (1944, United Kingdom). Poet. He attended various boarding-schools in the south of England and at the age of 15 left and went from job to job. In 1973, he moved to Edinburgh in Scotland and in 1974 went to Newbattle Abbey College near Dalkeith, Midlothian, and then to the University of Edinburgh. Apart from living five years in Madrid (1985-1990), where he taught English, he has lived and worked in Edinburgh since 1973, doing various kinds of work as well as studying. Richard Livermore has had many poems published in magazines and anthologies in the UK, Spain, Italy and the USA, as well as broadcast by the BBC. He has also been published by Lothlorien, Diehard, Chanticleer Press and Elefantasia Press in book form. Published in CLH: 6/2016, 1, 2, 3/2017. Books in „Bibliotheca Universalis”: Selected Poems (2017). Included by Sally Evans and Neil Leadbeater in Anthology of Scottish Poets („Bibliotheca Universalis”, 2016).


Richard Livermore (1944, Regatul Unit). Poet. A învățat la mai multe școli din sudul Angliei, iar la vârsta de 15 a abandonat şcoala, găsindu-și de lucru în diverse locuri. În 1973 s-a mutat în Edinburgh, în 1974 s-a înscris la Colegiul Newbattle Abbey de lângă Dalkeith, Midlothian, iar ulterior a intrat la Universitatea din Edinburgh. În afară de cinci ani în care a predat engleză la Madrid (1985-1990), a locuit și a lucrat în Edinburgh în diverse domenii din 1973, în paralel cu studiul. Richard Livermore a publicat multe poezii în reviste și antologii din Marea Britanie, Italia și SUA, iar unele au fost transmise la BBC. Poezia sa a apărut în volum la edituri precum Lothlorien, Diehard, Chanticleer Press și Elefantasia Press. Publicat în OLC: 6/2016, 1, 2/2017. Cărţi în „Bibliotheca Universalis”: Poezii alese (2017). Inclus de Sally Evans şi Neil Leadbeater în Antologia de poeţi scoţieni („Bibliotheca Universalis”, 2016).

Traducere de Roxana Doncu

UN RAY BRADBURY DESDE URUGUAY: 
CARLOS M. FEDERICI


Nostalgía de estrellas. Nostalgia de stele es el primer libro SF que se publicará el mes de septiembre, en la Colección "Bibliotheca Universalis". Su autor, Carlos M. Federici es bien conocido y apreciado en su país y en el area cultural-literaria latinoamericana por sus relatos que ofrecen a la imaginación un amplio universo de sueños y aspiraciones más allá de la condición humana fatalmente limitada. Esperamos que todos los lectores que aman esta literatura estén interesados y encantados en tener un ejemplario de Nostalgía de estrellas.

Daniel Dragomirescu

miercuri, 30 august 2017

HORIZONTES INTERCULTURALES. ORIZONTURI INTERCULTURALE


La mentira tiene piernas largas

por Daniel Dragomirescu

“By endless repetition a lie become truth” (“A traves de la incesable repetición, una mentira se convierte en verdad”) afirma el politólogo americano Paul Craig Roberts (“Conspiracy Theory”, http://www.paulcraigroberts. org). Para comprobar la veracidad de esta afirmación, podemos tomar varios ejemplos del pasado más cercano u lejano.

Por lo tanto, en 1939, cuando Alemania atacó Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, los medios oficiales alemanos acreditaron la idea de que no Alemania, sino Polonia habría sido el país atacante (el incidente Gleiwitz). En una ocasión ulterior, tiempo después del fin de la guerra, se supo la verdad: atacar la estación de radio alemana por el lado de Polonia, que ofreció el “pretexto propagandista” del que hablaba Hitler, había sido en realidad una operación bajo bandera falsa, muy bien preparada por los alemanes. ؟Cuál habría sido “la verdad” que habrían aprendido hoy los niños en las clases de historia, si hubiera sido Alemania la ganadora de la guerra?

Otro hecho, también de la historia del siglo XX. En 1940, en la ciudad de Katyn, la Unión Soviética masacró miles de prisioneros de guerra poloneses. Los medios oficiales soviéticos, seguidos después también por los medios occidentales, le echaron la culpa durante decenios por este crímen de guerra a la Alemania nazi. Después de 1985, en la época de Gorbachov, la Unión Soviética aceptó oficialmente su responsabilidad por lo de Katyn. ؟Cuál habría sido “la verdad” que habrían aprendido los niños en las clases de historia, si la Unión Soviética no se hubiera deshecho?

Un tercer caso, también de la historia reciente. En 1989, cuando en la ciudad de Timişoara la población entera se levantó en contra del régimen comunista, los medios oficiales rumanos y el mismo Ceauşescu presentaron los hechos como siendo exclusivamente la obra de unas fuerzas hostiles, y a los revolucionaron los hicieron ver como “gamberros”, tal como habían sido calificados en el 1968 por el régimen comunista polonés los estudiantes de Varsovia que habían organizado una serie de manifestaciones en contra de la dictadura de Gomulka. ؟Cuál habría sido “la verdad” que habrían aprendido los niños en las clases de historia, si el régimen Ceauşescu no se habría desmoronado?

Un cuarto caso, de la historia posdecembrina. En junio del 1990, el régimen FSN-Iliescu justificó la brutal represión en contra de los partidos de oposición y en contra de los jóvenes que llevaban más de 50 días manifestando en la Plaza de la Universidad invocando un “golpe de estado legionar”. Más tarde, la opinión pública supo que el incendiar los autobuses había sido una clásica operación bajo bandera falsa, muy bien organizada por las fuerzas especiales que estaban a la orden del régimen de Iliescu, y que de ninguna manera se había tratado de algun “golpe de estado legionar” (porque, de todos los viejos partidos, solamente La Guardia de Hierro no se ha reconstituido después de 1989, así que un golpe de estado legionar sin legionarios no tenía el menor sentido). ؟Cuál habría sido “la verdad” que habrían aprendido los niños en las clases de historia, si el régimen neocomunista de Ion Iliescu no hubiera sido abandonado y el mismo Iliescu no hubiera sido demandado por la represión cometida en la Mineriada de junio del 1990, bajo el gravísimo cargo de genocidio?

Con respecto a los legionarios, hemos aquí un quinto caso. En noviembre del 1938, por la órden expresa del rey Carlos II, los líderes del Movimiento Legionario que estaban detenidos, han sido asesinados mientras estaban siendo transportados desde la cárcel de Râmnicu Sărat hasta la cárcel de Jilava. Era justo ahí donde tenían que llegar, pero no vivos. Los medios oficiales de la época difundieron enseguida la versión (preparada con tiempo) del asesinato de los detenidos por intento de fuga. Dos años después se supo la verdad. El rey Carol II se hacía culpable, por tales hechos, de terrorismo de estado. ؟Cuál habría sido “la verdad” que habrían aprendido los niños en las clases de historia, si el régimen de Carol II hubiera continuado por un par de decenios más?

Y un último ejemplo. En 1954, por órdenes directas de Gheorghiu Dej, el ex ministro de justicia e importante miembro de la PCR Lucreţiu Pătrăşcanu fue asesinado (“ejecutado”), después de un largo juicio, por sus ex compañeros. De manera oficial, bajo la acusación de nacionalismo y chovinismo, pero en realidad porque Dej, comunista convencido y sin estudios, veía en Pătrăşcanu, comunista convencido, pero de los mejores intelectuales, un rival con grandes oportunidades de tomar su lugar (en el nuevo contexto político creado después de la muerte de Stalin) como cabeza del partido y del estado. ؟Cuál habría sido “la verdad” que habrían aprendido los niños en las clases de historia, si el mismo Ceauşescu no habría denunciado de manera oficial el crímen de su antecesor en la junta CC de la PCR de 22-25 abril del 1968?

Los casos arriba expuestos son solamente algunos de los en que la verdad venció la mentira reiterada. Desafortunadamente, son mil veces más los casos, del pasado más lejano u cercano, como también de la estricta actualidad, en los que se le sirven a la opinión pública al infinito mentiras por omisión, mentiras que invierten las cosas, mentiras propagandísticas, mentiras de todos los colores políticos e ideológicos que, a traves de la repetición y de su acreditación oficial, son presentadas como verdades. Y el pobre ciudadano, también al infinito, se las traga como pastillas sin ningun valor terapeútico, que si rechazara le dirían que se enfermaría gravemente y podría morir. A pesar de que a veces sucede que la desmonten, la mentira de piernas largas nos ofrece lecciones de verdad y nos gobierna.


Minciuna are picioare lungi

“By endless repetition a lie become truth” (“Prin repetare la nesfârşit, o minciună devine adevăr”) afirmă politologul american Paul Craig Roberts (“Conspiracy Theory”, http://www.paulcraigroberts.org). Pentru a testa veridicitatea acestui enunţ, putem lua multe exemple din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat.

Astfel, în 1939, când Germania a atacat Polonia, declanşând Al Doilea Razboi Mondial, mediile oficiale germane au acreditat ideea că nu Germania, ci Polonia ar fi fost ţara agresoare (incidentul Gleiwitz). Ulterior, după sfârşitul războiului, s-a aflat adevărul: atacarea postului de radio german, care a oferit “pretextul propagandistic” de care vorbea Hitler, fusese în realitate o operaţiune sub steag fals bine pregătită de către germani. Ce “adevăr” ar fi învăţat azi copiii la orele de istorie, dacă Germania ar fi câştigat războiul?

Alt fapt, tot din istoria secolului XX. În 1940, la Katyn, Uniunea Sovietică a masacrat mii de prizonieri de război polonezi. Mediile oficiale sovietice, preluate apoi şi de cele occidentale, au atribuit timp de decenii vina pentru aceasta crimă de război Germaniei naziste. După 1985, în epoca lui Gorbaciov, Uniunea Sovietică şi-a recunoscut în mod oficial responsabilitatea pentru Katyn. Ce “adevăr” ar fi învăţat copiii la orele de istorie, dacă Uniunea Sovietică nu s-ar fi destrămat?

Un al treilea caz, tot din istoria recentă. În 1989, când la Timişoara întreaga populaţie s-a ridicat contra regimului comunist, mediile oficiale româneşti şi Ceauşescu însuşi au prezentat faptele ca fiind exclusiv opera unor forţe ostile, iar pe revoluţionari i-a prezentat drept “huligani”, exact cum fuseseră calificaţi în 1968 de către regimul comunist polonez studenţii din Varşovia care organizaseră o serie de proteste contra dictaturii lui Gomulka. Ce “adevăr” ar fi învăţat copiii la orele de istorie, dacă regimul Ceauşescu nu s-ar fi prăbuşit?

Un al patrulea caz, din istoria postdecembristă. În iunie 1990, regimul FSN-Iliescu şi-a justificat represiunea brutală contra partidelor de opoziţie şi contra tinerilor care manifestau de peste 50 de zile în Piaţa Universităţii invocând o “lovitură de stat legionară”. Ulterior opinia publică a aflat că incendierea autobuzelor a fost o clasică operaţiune sub steag fals bine organizată de forţele speciale aflate în subordinea regimului iliescian şi că nici vorbă nu a fost de vreo “lovitură de stat legionară” (fiindcă, dintre toate vechile partide, numai Garda de Fier nu s-a reconstituit după 1989, deci o lovitură de stat legionară fără legionari era un nonsens absolut). Ce “adevăr” ar fi învăţat copiii la orele de istorie, dacă regimul neocomunist al lui Ion Iliescu nu ar fi fost abandonat şi Iliescu însuşi nu ar fi fost dat în judecată pentru represiunea de la Mineriada din iunie 1990, sub acuzaţia foarte gravă de genocid?

Legat de legionari, iată un al cincilea caz. În noiembrie 1938, din ordinul expres al regelui Carol al II-lea, liderii Mişcării Legionare aflaţi în detenţie au fost asasinaţi în timp ce erau transportaţi de la închisoarea din Râmnicu Sărat la închisoarea Jilava. Acolo şi trebuiau să ajungă, însă nu vii. Mediile oficiale ale timpului au difuzat imediat versiunea (din timp pregătită) a uciderii deţinuţilor pentru tentativă de evadare. Peste doi ani s-a aflat adevărul. Regele Carol al II-lea se făcea vinovat, prin asemenea fapte, de terorism de stat. Ce “adevăr” ar fi învăţat copiii la orele de istorie, dacă regimul lui Carol al II-lea ar fi continuat încă vreo câteva decenii?

Şi un ultim exemplu. În 1954, din ordinul direct al lui Gherorghiu Dej, fostul ministru de justiţie şi marcantul membru al PCR Lucreţiu Pătrăşcanu a fost asasinat (“executat”), după un lung proces, de către foştii săi tovarăşi. În mod oficial, sub acuzaţia de naţionalism şi şovinism, dar în realitate pentru că Dej, comunist convins şi fără studii, vedea în Pătrăşcanu, comunist convins, dar intelectual de elită, un rival cu mari şanse de a i se substitui (în noul context politic creat după moartea lui Stalin) la şefia partidului şi a statului. Ce “adevăr” ar fi învăţat copiii la orele de istorie, dacă Ceauşescu însuşi nu ar fi denunţat în mod oficial crima predecesorului său la plenara CC al PCR din 22-25 aprilie 1968?  

Cazurile expuse mai sus sunt doar câteva dintre cele în care adevărul a învins minciuna repetitivă. Din nefericire, sunt infinit mai multe cazurile, din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, precum şi din stricta actualitate, în care opiniei publice i se servesc la nesfârşit minciuni prin omisiune, minciuni care inversează lucrurile, minciuni propagandistice, minciuni de toate culorile politice şi ideologice care, prin repetiţie şi prin acreditarea lor oficială, sunt prezentate sub numele de adevăr. Iar bietul cetăţean, tot la nesfârşit, le înghite ca pe nişte pastile fără nici o valoare terapeutică, pe care dacă le-ar refuza i s-ar spune că s-ar îmbolnăvi grav şi ar putea muri. În ciuda faptului că uneori se întâmplă să fie demontată, minciuna cu picioare lungi ne dă lecţii de adevăr şi ne guvernează.